مرتضي بابازادهپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تلفيق، بهبود و به کارگیری الگوریتم جنگل انبوه با الگوریتم برابری در مبحث یادگیری سیستم های تشخیص نفوذ (IDS)حسین حقویردی زادهnew.hossin@live.comاستاد راهنما
2بهبود روش طبقه بندی برای تشخیص بیماری عروق کرونری قلب به کمک الگوریتم بهینه سازی تکاملی .سيدمحمد هاشمي كروئيmo1369hm@gmail.comاستاد راهنما
3ارایه الگوریتم جدید در شبکه های حسگر بی سیم آگاه از انرژی با استفاده از منطق فازیميثم شكري فومشيMeysam.matiin.2015@gmail.comاستاد راهنما