بهروز افشارپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی اختصاصات آیین زردشت و تأثیراتش بر ادیان دیگررضا رضازاده چاریReza_ Rezazadeh chari@Yahoo.comاستاد راهنما
2بهشت و دوزخ در گات ها و قرآنمحدثه علی زادهReza_ Rezazadeh chari@Yahoo.comاستاد راهنما