منوچهر پهلوانپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1برسی عوامل اجتماعی موثربررضایت شغلی کارکنان اداره بهزیستی ساریابراهیم قاسمپورZeos393@gmailاستاد راهنما
2تحلیل جامعه شناسانه خودآسیب رسانی در نوجوانان دختر و پسر دبیرستانی شهر املشمنصوره قرباندوستasemoon777@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی جامعه شناسی عوامل موثربرنشاط اجتماعی دربین دختران 16تا25سال شهرستان سارییاسر بهاری ملردیbmykeb33@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر معاشرت و دوستی دختر و پسر از نگاه مادران شهر بهشهر صفدر حیدری گرجیhoseyni61@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی تطبیقی نقش اشتغال در رضایت از زندگی زنان .(مطالعه موردی زنان 25تا 55 ساله شاغل در مقطع ابتدایی اموزش و پرورش شهرستان آمل )حسن حقیقتPPAAYYAAMM@YAHOO.COMاستاد راهنما
6بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی: کارکنان ثبت احوال مازندران)سیدحسین هاشمی تروجنیhoseyni61@yahoo.comاستاد راهنما