كاوه آذين فرپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی رابطه ساختار سرمایه و جهت گیری های استراتژیک با عملکرد شرکتهای سهامیمهدیه عباسیmona.abbasi3893@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی تاثیر اندازه شرکت و تنوع بخشی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشهرزاد ارزانیShahrzad_arzani@ymail.comاستاد راهنما
3بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری و درماندگی مالی با در نظر گرفتن استراتژیهای شرکتحمید رنجبرhamidranjbar017@gmail.comاستاد راهنما
4ثاثیرعدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین خوش بینی مدیرعامل و همزمانی قیمت سهامفاطمه سبزعلیپورfatemeh.alipour7169@gmail.comاستاد راهنما
5تأثیر جریان نقد آزاد، سودآوری و اهرم بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناحمد نیازاذریahmadneaz123@gmail.comاستاد راهنما
6بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه بین استراتژی تجاری و هزینه های تامین مالی شرکتهای سهامیحسین محبیSaeedm7474@gmail.comاستاد راهنما