امیرحسین اسماعیلیپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم پزشکی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارزیابی فاکتورهای عناصر کمیاب و سطوح اکسیدانت - آنتی اکسیدانت در سرم خون بیماران نابارور (جنس مذکر)مجید قاسمیmajidghasemi858@gmail.comاستاد راهنما
2ارزیابی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی و ارتباط آن با میزان پیشرفت تحصیلی (ضریب هوش ریاضی ) در دانش آموزان پسر مقطع هفتم (متوسطه اول) _مدرسه ولایت قائمشهر (مازندران) در سال۱۳۹۷احسان ظهیریEhsanzahirit72@gmail.comاستاد راهنما
3ارزیابی سطوح آنتی اکسیدانتی توتال (TAC) و غلظت گلوتاتیون (GSH) در سرم دانش آموزان پسر مقطع هفتم (متوسطه اول) مدرسه ولایت قائمشهر (مازندران) و مقایسه آن با ضریب هوش ریاضی و شاخص توده بدنیحانیه زمانیhaniehzamani@chmail.irاستاد راهنما
4استخراج و تخلیص انریم پراکسیداز از منابع مختلف گیاهان خانواده ترب به روش ژل فیلتراسیون کروماتوگرافی و تعیین فعالیت اننگین شریفی اسدیneginsharifi90@gmail.comاستاد راهنما
5ارزیابی عملکرد هورمون های تيروئيدي و ارتباط آن با ميزان پیشرفت تحصیلی(ضریب هوش ریاضی) و نمایه توده بدن(BMI)در دانش آموزان پسر پایه هفتم(متوسطه اول)_مدرسه ولایت, قائمشهر(مازندران ) در سال١٣٩٧مستوره السادات میرامینیMast0rehmiramini@gmail.comاستاد راهنما