سیده منا تابندهپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارزیابی میزان حساسیت پهنه¬بندی سیلاب با توجه به تغییرات کاربری اراضی رضا شجاعيhoomanshojaei85@gmail.comاستاد راهنما