عاطفه بزرگیپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:دامپزشکی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارزیابی اثر عصاره گیاه آنغوزه بر روند رشد لیستریاموسیتوژنز در شرایط مختلف PH و نمک و دماصابر رحمتیdr.saberrahmati@yahoo.comاستاد راهنما
2ارزیابی اثر گیاه انغوزه بر روند رشد استافیلوکوک اورئوس در شرایط مختلف ph ونمک و دمامهیار تیاورmtiavar@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های ابی والکلی جنسینگ بر لیستریا مونوسیتوژنززهره غفاریzoohre.ghaffari@gmail.comاستاد راهنما