هاله اخوان نیاکیپست الکترونیکی:Halehakhavan@yahoo.com
گروه آموزشی:علوم پایه
رتبه:دانشیار
دانشکده:علوم پزشکی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی جهش G1691A در فاکتور Leiden و پلی مورفیسم 4G/5G درژن PAI-1 ازپنل ترومبوفیلی در زنان نابارور یا با سابقه سقط جنینفائزه علي نياFaezehalinia6967@gmail.comاستاد راهنما