بهرنگ اکرامیپست الکترونیکی:drekrami@iauc.ac.ir
گروه آموزشی:گروه عمومی
رتبه:استادیار
دانشکده:دامپزشکی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارزیابی مقایسه اثر چهار نوع رقیق کننده منی با پایه تریس بر روی کیفیت ماندگاری اسپرم گربه اهلی در شرایط استاندارد خنک سازی مانا محسن نیاmaniel.jdi7@yahoo.comاستاد راهنما
2ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس در دوره خشکی در گاو هلشتاین فرزین در گاوداری مهدشت ساریسیدمهران داودی مقدمmehran.dm95@gmail.comاستاد راهنما