ياسر بزرگي رادپست الکترونیکی:
گروه آموزشی:
رتبه:
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بهبود سيستم تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم های تکاملی و شبکه های عصبی مصنوعی . محمد رستگارmohammad.rastgar91@gmail.comاستاد راهنما
2ارائه روشی برای تشخیص بافت های سرطانی و طبقه بندی آنها با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و منطق فازیسيمين تقي پورsimin_taghipour@yahoo.comاستاد راهنما